تالاب قره قشلاق بناب

عروس تالاب های شمالغرب کشور

چکیده: تالاب قره قشلاق بناب

تالاب قره قشلاق بناب که به دلیل زیبائی و تنوع گونه های جانوری و گیاهی به عروس تالابهای شمالغرب کشور شهرت یافته است، یکی از تالابهای اقماری و چسبیده به دریاچه ارومیه است که محل زیست پرندگان مختلف به شمار می رود.
از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی‬‬‫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻻب ﻗﺮه ﻗﺸﻼق ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ویژه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓتن آن در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ‬‬ ‫ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮراﺳﺖ.

زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﺎﻻب ﺑﻪ حد ّی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آنرا ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ این تالاب به دلیل وجود گونه های جانوری و گیاهی کم نظیر اهمیت بسیار دارد و از سال ۱۳۶۴ به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شده است.

مشخصات کلی
نام
تالاب قره قشلاق بناب
نوع
تالاب آبی خاکی
ارتفاع
منطقه قره قشلاق 1270متر از سطح دریا ارتفاع دارد .
ویژگی جغرافیایی
‫اﯾﻦ ﺗﺎﻻب در ﺟﻨﻮب ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ قرار گرفته است.
ویژگی جانوری
در این تالاب ۱۵۳ گونه انواع پرنده ندگی می کنند
ویژگی گیاهی
پوشش عمده گیاهی تالاب نی و گز می باشد.
منطقه حفاظت شده
پیشنهادات
بهترین زمان بازدید
بهار
نزدیک ترین جاذبه های گردشگری
پارک ملی دریاچه ارومیه
مسیر دسترسی
آدرس
آذربایجان شرقی، بناب
نحوه دسترسی
این تالاب در سیزده کیلومتری جنوب غربی بناب واقع شده است.
امکانات
دسترسی به وسایل نقلیه
ندارد
نزدیکترین جاذبه ها و محل اقامت به تالاب قره قشلاق بناب
متن کامل: تالاب قره قشلاق بناب

در سیزده کیلومتری  جنوب غربی شهرستان بناب تالاب بین المللی قره قشلاق به عنوان بزرگترین سایت تالابی حوزه آبریز دریاچه ارومیه واقع شده است. این تالاب  پناهگاه بسیار مهمی برای پرندگان زادآور و عبوری محسوب می شود. تالاب بین المللی قره قشلاق بناب به دلیل تنوع گیاهی و جانوری فراوان و وجود ۱۵۳ گونه انواع پرنده به عنوان عروس تالاب های شمالغرب کشور مشهور است.

این تالاب با ۲۲  هزار و ۲۵۰ هکتار وسعت هر سال درفصل سرما، میزبان هزاران پرنده مهاجراست كه ازدور دست ها بويژه از سرماي كشنده سيبري به اين منطقه مهاجرت مي كنند. رقص فلامينگو ها و درناها در شروع سال خورشیدی هرسال نويد زندگي سرشار از شادابی و بهار را برای مردم بومي منطقه و گردشگران داخلي وخارجي بازديدكننده ازتالاب به ارمغان می آورد.

از منابع آبی سطحی این تالاب می توان رودخانه زرینه رود، رودخانه صوفی چای، رودخانه مردق چای و رودخانه لیلان چای را نام برد.


پوشش گیاهی و جانوری
ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﮐﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﻻب ﭘﻮﺷﯿﺪه از درﺧﺘﺎن ﭘﺎﮐﻮﺗﺎه ﮔﺰ است و ﻣﺎﻣن ﻣﻨﺎﺳﺐی ﺑﺮای ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری و زﻧﺪﮔﯽ ‫ﺣﺸﺮات، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و دوزﯾﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺗﺎﻻب ﺣﺪود ﯾﮏ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ از اﻧﻮاع‬‬ ‫ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻏﺎز، اردک، آﻧﻘﻮت، ﻓﻼﻣﯿﻨﮕﻮ، ﭘﻠﯿﮑﺎن، ﻗﺮه ﻏﺎز، درﻧﺎ، ﺣﻮاﺻﯿﻞ، ﮐﺎﮐﺎﺋﯽ، ﺧﻮﺗﮑﺎ، ﭘﺮﺳﺘﻮی درﯾﺎﯾﯽ و‬‬ ‫ﻏﯿﺮه اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ ﮐﺜﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و رﺷﺪ‬‬ ‫ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺟﻮد ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ، و زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ، آرﺗﻤﯿﺎ، ﺳﯿﺴﺖ آرﺗﻤﯿﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺬر ﮔﯿﺎﻫﺎن‬‬ ‬‫ﻣﺮﺗﻌﯽ ﺷﻮرﭘﺴﻨﺪ، ﮔﻨﺪم زار ﻫﺎ، ﯾﻮﻧﺠﻪ زار ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در این تالاب ماهی وجود ندارد در دهانه رودخانه زرینه رود و سیمینه رود کپور ماهی و ماهی سیاه وجود دارد.


تهدیدات تالاب
وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ‫ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﮐﻤﺒﻮد آب ورودی ﺑﻪ ﺗﺎﻻب، ﺗﻌﺮض ﮐﺸﺎورزان و داﻣﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اراﺿﯽ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ آن و ‫آﻟﻮده ﺷﺪن آﺑﻬﺎی ورودی تالاب ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ شد ّت ﺣﯿﺎت ﺗﺎﻻب را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار داده‫ اﺳﺖ.

طبق قوانین محیط زیست ﺗﺎﻻب ﻗﺮه ﻗﺸﻼق ﻣﯽ‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر و زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و  ‫ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ بویژه 185 ﮔﻮﻧﻪ از 500 ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه وﺣﺸﯽ و 10 ﮔﻮﻧﻪ از 165 ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار اﯾﺮان و‬‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺰﯾﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟّﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﯾﺮﺑﻂ قرار گیرد


اهمیت گردشگری
با توجه به سهل الوصول بودن تالاب و قرارگیری آن در بین دو استان آذر بایجان شرقی و غربی و وجود گونه های پرندگان در فصل بهار و خوش آب و هوا بودن آن در تابستان، گردشگران طبیعت میتوانند برای اقامت کوتاه مدت به این منطقه سفر کنند.


مسیر دسترسی
این تالاب در سیزده کیلومتری جنوب غرب بناب قرار دارد، از طریق بناب ملکان فسندوز قابل دسترسی است و جاده آسفالت ندارد.


منابع:

اداره میراث فرهنگی شهرستان بناب
toptourism.ir
tabriz.irib.ir
iranplanner.com
bonabnews.com
seeiran.ir

شما هم می توانید در این مورد نظر دهید: