نشست هم اندیشی در حوزه توسعه فرهنگ و گردشگری

 

 

 

پنج شنبه ۱۶ آبان  در فرهنگسرای  جوان ارومیه 
فعالین و سازمانهای مردم نهاد در حوزه  توسعه فرهنگ و گردشگری 
با حضور  استان خراسان شمالی  و فارس 
سر فصل های نشست هم اندیشی :

  • برنامه ریزی  و توسعه گردشگری بین استانهای کشور ؛
  • ارتقای جایگاه گردشگری در شهرسازی ؛آسیب شناسی حوزه گردشگری بین استانی ؛
  • ارزیابی  بومگردی و بومگردشگری پایدار ؛ ادراک ساکنان شهر ها و روستاهای گردشگری از اثرات  گردشگری ؛ 
  • ارزیابی  توسعه گردشگری ،قابلیتها  و توانمندی های  گردشگری استانهای شرکت کننده و  نحوه همکاری های 

 

شما هم می توانید در این مورد نظر دهید:
گروه ها